Vitrin

Privacy beleid

Vitrin vindt de bescherming van jouw privacy en jouw gegevens zeer belangrijk, en in navolging hiervan hebben wij een privacybeleid opgemaakt. 

Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement. 

Wie zijn we? 

Vitrin COMMV, commanditair vennootschap (handelend onder de commerciële naam: Vitrin), gevestigd te Langstraat 29 bus  a000, 2270 Herenthout, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0782.663.801.

E-mailadres: line@vi-trin.be

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Vitrin verzamelt alleen de persoonsgegevens die door jou werden bezorgd. Zo zal jij bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres aan mij bezorgen indien jij je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer jij gebruik wenst te maken van mijn diensten. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Vitrin verwerkt:

 • Voor- en achternaam – Geslacht
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Bedrijfsgegevens 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens 
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Vitrin verwerkt jouw gegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou (de klant) en Vitrin, (ii) voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer Vitrin een rechtmatig belang heeft dit te doen en jouw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

Cookies

Vitrin gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Vitrin gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Minderjarigen

Vitrin heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Vitrin kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als jij ervan overtuigd bent dat Vitrin zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via line@vi-trin.be en dan zullen deze gegevens worden verwijderd. 

Waarvoor verwerk ik jouw gegevens? 

Vitrin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verlenen van een dienst
 • Bezorgen van een freebie of product aangekocht via de website
 • Verzenden van de nieuwsbrief (online en offline)
 • Contacteren in het kader van de te verlenen dienst
 • Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Vitrin verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die in nodig heb voor de BTW – aangifte


Jouw rechten

Je hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op:

 • Opvragen van een kopie van jouw persoonsgegevens,
 • Correctie vragen van jouw persoonsgegevens,
 • Vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist,
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (bv. voor marketing doeleinden),
 • Jouw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief).

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar line@vi-trin.be.

Vitrin wenst jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

Bewaringstermijn gegevens 

Vitrin bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?”.

Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan Vitrin jouw gegevens langer bewaren.

Beveiliging gegevens

Vitrin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien je de indruk zou hebben dat jouw gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met me op via line@vi-trin.be. 

Delen van de gegevens met derden 

Vitrin zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc).

Indien het noodzakelijk is dat Vitrin in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat Vitrin jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer Vitrin hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter vrijwaring en verdediging van mijn rechten.

In geen geval zal Vitrin jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. 

Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door Vitrin beheerd worden. Vitrin is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

Vragen 

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij dan door een e-mail te sturen naar line@vi-trin.be.  

Vitrin

Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website. Door gebruik te maken van deze website verbind jij je deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Vitrin of derden toe. Het is verboden zonder Vitrin voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de website

Je verbindt je er onder meer toe om:

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken 
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt 
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter 
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom 
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder ons hiervoor een voorafgaandelijke toestemming te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

 

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie“) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Vitrin staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Vitrin is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen. Vitrin behoudt haar uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Vitrin heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Vitrin hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. Je dient Vitrin steeds te contacteren voor bijkomende inlichtingen omtrent het op jouw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. 

Vitrin

cookiebeleid

Algemeen 

Op onze website, www.vi-trin.be (hierna: “website”) wordt gebruikgemaakt van cookies en andere aanverwante technieken. (Hierna geldt dat alle technieken voor het gemak “cookies” worden genoemd). Ook via derden die door Vitrin zijn ingeschakeld, worden cookies geplaatst. In het onderstaande document informeert Vitrin jou over het gebruik van cookies op deze website.

Cookies – Script – Web Beacon

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer of ander apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden.

Een script is een stukje programmeercode dat wordt gebruikt om onze website goed en interactief te laten functioneren. 

Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op een website in kaart te brengen. Om dit te doen worden er met behulp van web beacons verschillende gegevens van je opgeslagen.

Cookies op deze website

 • Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Vitrin ervoor dat jij de website makkelijker kunt bezoeken. Deze cookies mag Vitrin plaatsen zonder dat jij hier toestemming voor geeft.

 • Statistieken cookies

Omdat statistieken anoniem worden verzameld wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van statistieken cookies.

 • Marketing/Tracking cookies

Marketing/Tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van local storage, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken met het doel om advertenties te tonen of om de gebruiker te volgen op deze of verschillende websites voor soortgelijke marketingdoeleinden.

 • Social media knoppen

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, WhatsApp en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten (o.a. “liken”, “pinnen”) of delen (o.a. “tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, WhatsApp en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, WhatsApp en Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat er aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden.

Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Facebook, WhatsApp en Instagram zijn gevestigd in de Verenigde Staten.

Toestemming 

Wanneer je de website voor het eerst bezoekt, volgt er een pop-up inzake de cookies. Zodra jij klikt op ‘Voorkeuren bewaren’, geef jij ons toestemming om de categorieën cookies en plugins te gebruiken die je hebt geselecteerd in de pop-up en welke zijn omschreven in het Cookiebeleid. 

Cookies in- en uitschakelen en verwijderen 

Via jouw internetbrowser kan je cookies automatisch of handmatig verwijderen. Je kan ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Vitrin wenst je er graag op te wijzen dat de website mogelijk niet optimaal werkt als alle cookies zijn uitgeschakeld. 

Privacy 

Vitrin verwijst naar haar privacybeleid op de website voor meer informatie inzake het verwerken van uw gegevens. 

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Cookiebeleid, kan je Vitrin contacteren via e-mail op het volgende e-mailadres: line@vi-trin.be.

Vitrin

Wettelijke informatie

Identificatie: Vitrin CommV (commanditaire vennootschap), handelend onder de commerciële naam: Vitrin

Zetel: Langstraat 29 bus a000, 2270 Herenthout

Ondernemingsnummer 0782.663.801

RPR – Antwerpen

BTW: BE0782.663.801