Privacy & GDPR

Ons site-adres is: https://vi-trin.be

Laatst bijgewerkt augustus 2021

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u op Vitrin beroep doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met deze gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe Vitrin dit doet.

Deze privacyverklaring is eveneens van toepassing op de website www.vi-trin.be beheerd door Vitrin, gevestigd te Langstraat 29A 2270 Herenthout, ondernemingsnummer 0746.590.687

 (hierna “Vitrin” of “wij”).

Door het gebruik van onze diensten en onze website, erkent u onvoorwaardelijk de privacyverklaring van Vitrin gelezen te hebben. Wij kunnen op elk moment het privacybeleid wijzigen. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Indien u een klant bent, verwerken wij volgende persoonsgegevens van u, of – indien u een professionele klant bent – van de door u aangeduide contactpersoon binnen uw onderneming:

 • naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mail)
 • functie
 • nota’s van besprekingen, e-mail uitwisselingen
 • alle gegevens, al dan niet persoonsgegevens, die u ons bezorgt om op uw website te plaatsen of in het kader van een project of samenwerking 

Verder verwerken we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze belangen te verzekeren (zoals bv. onze aansprakelijkheid of met het oog op het nastreven van onze rechten).

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze meedeelt, mondeling dan wel schriftelijk, al dan niet via onze website.

Wanneer u ons informatie over derden verstrekt, verwerken wij deze op dezelfde wijze als wij uw eigen persoonsgegevens verwerken zoals in deze privacyverklaring wordt toegelicht. In dat geval verbindt u zich er wel toe dat u zelf, bij het verwerken en verzamelen van deze persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming nauwgezet heeft nageleefd en dat de derden u, indien noodzakelijk, toestemming hebben gegeven om die informatie aan ons door te geven voor verwerking.

U staat uiteraard zelf in voor de juistheid van alle persoonsgegevens die u ons bezorgt.

U kan onze website ook bezoeken zonder persoonsgegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen en laat ons in bepaalde gevallen toe persoonsgegevens te verzamelen en analyseren.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Voor de bespreking en uitvoering van het project
 • om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen, om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;
 • om onze werking en service te evalueren; om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
 • om onze eigen rechten na te streven (vb . betaling van facturen, weerleggen van aansprakelijkheidsvorderingen)

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde instanties.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

Vitrin deelt met uw toestemming uw persoonsgegevens, indien dit nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met verbonden ondernemingen of met derde partijen die voor onze rekening gegevens verwerkt. Wanneer deze dienstverrichters voor onze rekening handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring.

Wij verkopen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden noch geven wij deze aan hen vrij, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekend maken:

 • wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht;
 • in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten;
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de verdediging van onze eigen belangen, vb. in kader van een gerechtelijke procedure

Wij behouden ons het recht voor om persoonsgegevens over te dragen in het geval wij een deel of het geheel van onze onderneming of van ons vermogen zouden verkopen. Indien een dergelijke verkoop zich voordoet, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om de verkrijger aan te zetten tot een correcte verwerking van de aan ons verstrekte persoonsgegevens en dit op een manier die overeenstemt met deze privacyverklaring.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Vitrin bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De gegevens worden 10 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons verwijderd, behalve in geval van een lopend geschil.

Indien u een kandidaat-werknemer bent bewaren we uw gegevens gedurende 6 maanden nadat de vacature waarvoor u solliciteerde is ingevuld, tenzij u uw akkoord geeft de gegevens op te nemen in ons wervingsreserve.

Zijn uw persoonsgegevens veilig bij ons?

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt enkel voor onze eigen website. We raden u dan ook aan de privacyverklaring van de andere websites te raadplegen. We zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid van andere websites, zelfs niet indien u deze website bezoekt via één van de links op onze website.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht van inzage, verbetering en aanvulling
  Het recht van inzage, verbetering en aanvulling van uw persoonsgegevens kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar line@vi-trin.be
 
 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

   

 • Recht om gegevens te wissen
  Het recht om persoonsgegevens te wissen kunt u op elk moment uitoefenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar line@vi-trin.be.

  Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog verwerken voor zover en in de mate dat we een geldige reden hebben om deze te blijven verwerken of indien dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

   

 • Intrekken toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Dit kan door een verzoek te verzenden met een kopie van uw identiteitskaart naar line@vi-trin.be.

   

 • Recht op verzet en klachten
  Wanneer u zich wil verzetten tegen de verwerking, een verzoek, vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan line@vi-trin.be
  met kopie van uw identiteitskaart. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
 
 • Indien u vindt dat een van uw rechten niet werd gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be ( www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze Privacyovereenkomst, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan hier:

Vitrin
Langstraat 29a 2270 Herenthout
line@vi-trin.be
0472/91511

Algemene voorwaarden

Auteursrecht

Deze website is eigendom van Vitrin. De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van alle beelden en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan Vitrin. Het is dan ook streng verboden om beeldmateriaal over te nemen zonder enige schriftelijke toestemming van bovengenoemde fotograaf. 

Algemene voorwaarden

Ieder ontwerp wordt gemaakt volgens de specifieke stijl van grafisch ontwerper Line Horemans. Verdere bewerking van beelden is dan ook niet toegestaan.

 

Verstuurde offertes zijn vrijblijvend tot op het moment dat de klant deze aanvaardt. Facturen dienen te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum. Gevolgen van een laattijdige betaling staan steeds vermeld op de factuur.

De grafisch ontwerper heeft te allen tijde het recht om gemaakte beelden te gebruiken op haar website, sociale media kanalen en in andere communicatie-uitingen. Dit met uitzondering van een expliciete vraag van een klant.

Indien er nog vragen zijn kan er steeds contact worden opgenomen met Vitrin.

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle onze offertes en  op al onze overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Line Horemans. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene voorwaarden van klanten of leveranciers. In geval van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze algemene voorwaarden en een aanvaarde offerte, heeft de offerte voorrang.

 

1.2
Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Verhoging van materiaalprijzen, lonen, kosten, vervoerskosten en taxen alsook onvoorzien meerwerk, geven aanleiding tot een evenredige prijsverhoging. Alle prijzen worden vermeld inclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Voor zover offertes worden opgemaakt op basis van informatie, specificaties of richtlijnen verstrekt door de klant, garandeert de klant de volledigheid en juistheid van de meegedeelde informatie, zonder verplichting tot controle van de informatie voor de Line Horemans. Een aanvullende offerte zal worden uitgereikt indien de meegedeelde gegevens incorrect blijken. Voor zover de aanvullende offerte niet wordt aanvaard, heeft de Line Horemans het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding voor de klant. Line Horemans verbindt zich slechts tot hetgeen uitdrukkelijk vermeld is in een aanvaarde offerte. Meerwerken zullen pas worden uitgevoerd na uitdrukkelijke bevestiging van de opdracht door de klant. 

 

1.3
Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Nadere mondelinge afspraken en bedingen bindt Line Horemans pas nadat deze schriftelijk door Line Horemans zijn bevestigd. Line Horemans behoudt zich het recht voor een voorschot te vragen.

 

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1
Line Horemans spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals van een redelijk en professioneel handelende ontwerper  kan en mag worden verwacht. Voor zover noodzakelijk zal Line Horemans de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2
De opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Line Horemans mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, waarvan Line Horemans aangeeft of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

2.3
Een door de Line Horemans opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de uitvoerings- en leveringstermijnen wijzigen.

 

2.4
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Line Horemans :
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

2.5
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

2.6
Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn.

2.7
Klachten worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Line Horemans meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3 Inschakelen van derden

3.1
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan Line Horemans , voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2
Wanneer Line Horemans op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze begroting indicatief. Desgewenst kan Line Horemans namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3
Wanneer bij de uitvoering van de opdracht Line Horemans volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook tegenover de opdrachtgever.

3.4
Wanneer Line Horemans , al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van Line Horemans de in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.

3.5
De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met Line Horemans derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met Line Horemans . Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

3.6
Line Horemans is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Line Horemans zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Line Horemans kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Line Horemans . Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Line Horemans daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

4.2
Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.

 

4.3
Line Horemans heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Line Horemans het resultaat zonder vermelding van de naam van Cgraphy openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Line Horemans tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van Line Horemans , ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

4.5
Na het voltooien van de opdracht zijn noch de opdrachtgever noch Line Horemans tegenover elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

5 Gebruik van het resultaat

5.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen in gevolge de overeenkomst met Line Horemans , verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.

5.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Line Horemans kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.

5.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Line Horemans recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.

5.5
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 4.2 van de deze Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever zijn overgedragen.

5.6
Line Horemans heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

6 Honorarium en kosten

6.1
Line Horemans heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

6.2
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die Line Horemans voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd, behalve wanneer een opslagpercentage wordt afgesproken.

 

6.3
Wanneer Line Horemans door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dan worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Line Horemans gehanteerde honorariumtarieven. Line Horemans zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

6.4
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan Line Horemans kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht eventuele kosten die dit met zich meebrengt te vergoeden. Line Horemans zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.

7 Betaling en opschorting

7.1
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

7.2
Alle aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Line Horemans totdat alle bedragen die de opdrachtgever aan Line Horemans op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Line Horemans zijn voldaan.

7.3
Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.

7.4
Line Horemans draagt zorg voor tijdige facturering. In overleg met de opdrachtgever, mag Line Horemans overeengekomen honorarium en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

7.5
Line Horemans mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer Line Horemans door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1
Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Line Horemans , of wanneer Line Horemans de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Line Horemans redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.2
De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door Line Horemans op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, evenals tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.3
Zowel Line Horemans als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij het voorwerp vormt van de opening van een insolventieprocedure

8.4
Wanneer de werkzaamheden van Line Horemans bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een overeenkomst van onbepaalde duur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste Deen maand, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van Line Horemans blijft afnemen, dan wel financieel zal compenseren.

 

 

 

9 Garanties en vrijwaringen

9.1
Line Horemans garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Line Horemans garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of aan de andere kant onrechtmatig is.

9.2
Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Line Horemans of door Line Horemans bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van Line Horemans jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

9.3
De opdrachtgever vrijwaart Line Horemans voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1
Line Horemans  dient ingeval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke   om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.

10.2
Line Horemans is uitsluitend aansprakelijk tegenover de opdrachtgever voor aan Line Horemans toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van Line Horemans voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3
Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Line Horemans , is de aansprakelijkheid van Line Horemans beperkt tot het honorarium van Line Horemans voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan Line Horemans uitkeert. Het bedrag waarvoor de Line Horemans  in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen welke door de opdrachtgever zijn verzekerd.

10.4
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

11 Overige bepalingen

11.1
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan Line Horemans wenst te verstrekken of de opdracht al eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.

11.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Line Horemans gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van Line Horemans .

11.3
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden Line Horemans of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

11.5
De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.

11.6
Op de overeenkomst tussen Line Horemans en opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. De rechtbanken van de woonplaats van Line Horemans zijn uitsluitend bevoegd voor geschillen betreffende onze overeenkomsten.